A személyes adatok védelme

Poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevníci webstránky

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  67304/L Zbl.

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

 • Kategórie dotknutých osobných údajov:
  • cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:
   • základné cookies – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred vypĺňanie formulárov;
   • konverzné cookies – umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;
  • Účely spracúvania osobných údajov:
   • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
    • ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť;
   • Právny základ spracúvania osobných údajov:
    • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií;
   • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym príjemcom.

 • Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

 • Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

 • Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

 • Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu kým trvá účel oprávneného záujmu tieto osobné údaje spracúvať;

 • Identifikácia práv dotknutej osoby:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
  • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
  • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
  • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;
 • Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

neaplikuje sa;

 • Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):
  • v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.1. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);
 • Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám poskytnete vaše dobrovoľné vyjadrenie alebo názor;

 • Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

neaplikuje sa.

Poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – uchádzači o zamestnanie

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LEMON trade, s.r.o. so sídlom Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  67304/L Zbl.

 

 • Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

 • Kategórie dotknutých osobných údajov:
  • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť;
  • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
  • údaje súvisiace s výkonom práce, informácie o vašej kvalifikácii (hlavne dosiahnuté vzdelanie a odborná kvalifikácia) a absolvovaných školeniach, informácie o spôsobilosti k výkonu práce;
  • informácie o vašom zdravotnom stave nutné pre splnenie zákonných povinností zamestnávateľa (vstupná zdravotná prehliadka, psychologické vyšetrenie), informácie o telesnom postihnutí,
  • informácie uvedené v životopise, žiadosti o zamestnanie a motivačnom liste, ktoré ste nám poskytli na základe výberového konania na pracovné miesto alebo dobrovoľne mimo výberového konania;
 • Účely spracúvania osobných údajov:
  • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením pracovnej zmluvy (predzmluvné vzťahy), (vrátane dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) (ďalej ako „zmluva“), ktorá má byť uzavretá medzi Prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (napr. personalistika a mzdy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:
   • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
   • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
   • zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
   • ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
   • zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;
  • spracúvanie na základe Vášho súhlasu a to za účelom:
   • evidencie uchádzačov o zamestnanie mimo výberového konania;
  • Právny základ spracúvania osobných údajov:
   • čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie je na základe vyjadreného súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
   • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;
   • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
   • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3. týchto Informácií;
  • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

 • spracovateľ personálnej a mzdovej agendy, registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;
 • prevádzkovateľ kamerového systému;
 • poskytovateľ právnych služieb;
 • poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;
 • Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa;

 • Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

 • Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

 • Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

 • po dobu trvania predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich s predzmluvným vzťahom s dotknutou osobou;
 • po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
 • na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;
 • na účely podľa bodu 1.5.3. po dobu kým máme od Vás vyjadrený súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • Identifikácia práv dotknutej osoby:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
  • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;